To Οικονομικό Αποτύπωμα της Λειτουργίας των ΒΙ.ΠΕ. – Ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στα 17,5 δισ. ευρώ ανέρχεται ετησίως το «αποτύπωμα» των Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ), καθώς για κάθε ένα ευρώ προστιθέμενης αξίας που παράγεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις βιομηχανικές περιοχές, η συνολική προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία αυξάνεται κατά τρία ευρώ.

Αυτό προκύπτει από μελέτη για τη σημασία των Οργανωμένων Υποδοχέων και συγκεκριμένα της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και στην ταχύτερη μεγέθυνση της εγχώριας οικονομίας, που παρουσίασε χθες σε συνέντευξη Τύπου το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Stonetech banner ad

Στη μελέτη χαρτογραφήθηκαν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις στις 25 ΒΙΠΕ που διαχειρίζεται η ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, οι οποίες εκτιμώνται περί τις 2.300. Εκτιμήθηκε ότι στις ΒΙΠΕ εργάζονται περίπου 36.000 άτομα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της απασχόλησης (37%) καταγράφεται στις ΒΙΠΕ της Κεντρικής Μακεδονίας και ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και η Κρήτη με 16,2% και 14,4% αντίστοιχα. Το σύνολο του κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται εντός των εγκατεστημένων μονάδων στις ΒΙΠΕ εκτιμήθηκε στα 7,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 35% περίπου σε ΒΙΠΕ της Κεντρικής Μακεδονίας και το 15% στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Στη μελέτη προσδιορίστηκαν αναλυτικά τόσο οι άμεσες επιδράσεις της δραστηριότητας εντός των ΒΙΠΕ στην ελληνική οικονομία, όσο και οι επακόλουθες επιδράσεις της δραστηριότητας αυτών, που προκύπτουν λόγω τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της δραστηριότητας στις ΒΙΠΕ, σε όρους ετήσιας ακαθάριστης αξίας παραγωγής, υπολογίστηκε στα 17,5 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική επίδραση της δραστηριότητας στις ΒΙΠΕ στο ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται σε 9,7 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η συνολική συνεισφορά των παραγωγικών μονάδων στις ΒΙΠΕ στην απασχόληση, λαμβανομένων υπόψη των έμμεσων και των προκαλούμενων επιδράσεων, φθάνει τις 236.000 θέσεις απασχόλησης, δηλαδή σε περισσότερο από το 5,9% της απασχόλησης στην Ελλάδα.

Η μελέτη συνιστά μια πρώτη προσπάθεια να αναδειχθεί η σημασία της καλύτερης οργάνωσης των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, όπως και των όρων υπό τους οποίους οι υφιστάμενοι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) μπορούν να είναι πιο αποδοτικοί.

Ο υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στον πρόσφατο νόμο 4635 «Επενδύω στην Ελλάδα» και στις βελτιώσεις που έφερε συνολικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον και ειδικά στο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Οργανωμένων Υποδοχέων Δραστηριοτήτων. Ο Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής ΙΟΒΕ και καθηγητής ΟΠΑ, ανέλυσε τη σημασία της βιομηχανίας για την ελληνική οικονομία. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Αθανάσιος Ψαθάς αναφέρθηκε ιδιαίτερα «στη σημασία που έχει για το περιβάλλον η εγκατάσταση της βιομηχανίας σε οργανωμένους χώρους, που έχουν τις κατάλληλες υποδομές για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων».

Τέλος, ο Άγγελος Τσακανίκας, επιστημονικός σύμβουλος ΙΟΒΕ και αναπληρωτής καθηγητής ΕΜΠ, παρουσιάζοντας τη μελέτη, επισήμανε ότι η νέα βιομηχανική πολιτική της Ε.Ε. έχει ως βασικούς άξονες την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, την αναζωογόνηση των περιφερειών και τη χρήση των καλύτερων τεχνολογιών για τη δημιουργία μιας έξυπνης, καθαρής και καινοτόμου βιομηχανίας.

Το αποτύπωμα

Η δραστηριότητα στις βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ, όπως προκύπτει από την έρευνα, συνεισφέρει άμεσα και στα δημόσια έσοδα, με την πληρωμή κάθε είδους φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, συνολικού ύψους 770 εκατ., ενώ η συνολική επίδραση του τομέα στα δημόσια έσοδα ανήλθε σε 2,6 δισ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι το ύψος του κοινωνικού προϊόντος της δραστηριότητας στις ΒΙΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει αμοιβές εργαζομένων, συνεισφορά στα δημόσια έσοδα και συνεισφορά στο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου. Το άμεσο κοινωνικό προϊόν της δραστηριότητας στις ΒΙΠΕ φτάνει το 1,7 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική συμβολή των παραγωγικών μονάδων στις ΒΙΠΕ στην παραγωγή κοινωνικού προϊόντος προσεγγίζει τα 5,5 δισ. ευρώ.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η δραστηριότητα στις βιομηχανικές περιοχές της ΕΤΒΑ έχει ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Ηπείρου και της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ έχει επίσης σημαντική συμβολή στις τοπικές οικονομίες της Κρήτης και της Δυτικής Ελλάδας.

Τέλος, όπως υπογραμμίσθηκε, σημαντικά θέματα διευθετούνται με τον νέο νόμο για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων ΟΥΜΕΔ, αλλά και την παροχή κινήτρων για τη μετεγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων σε αυτούς. Υπάρχουν όμως ακόμα σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης του σχετικού θεσμικού πλαισίου. Ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν:

* Δυνατότητα ανακήρυξης μεμονωμένων μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων και επιχειρηματικών συγκεντρώσεων (όπως π.χ. 3PLs) ως επιχειρηματικών πάρκων.

* Επιδοτήσεις στον φορέα ανάπτυξης και διαχείρισης των ΟΥΜΕΔ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση υποδομών και την παροχή υπηρεσιών.

* Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων πάρκων, παράλληλα με τη δημιουργία των αναγκαίων υποστηρικτικών υποδομών και τη δημιουργία δικτύων.

* Εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, με δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών και δικτύων.

Αναφορικά με τα κίνητρα εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης βιομηχανικών μονάδων σε οργανωμένες περιοχές, αυτά θα μπορούσαν να αφορούν:

* Επιδοτήσεις επιχειρήσεων για να καλύψουν το κόστος μετεγκατάστασης σε ΟΥΜΕΔ.
* Φορολογικά κίνητρα χρηματοδοτικής μόχλευσης.
* Διάθεση ευέλικτων χρηματοδοτικών μηχανισμών για υλοποίηση νέων επενδύσεων σε παραγωγικές μονάδες εντός ΒΙΠΕ.

Tο αρχείο της έρευνας

Tο αρχείο της παρουσίασης

Πηγή: www.naftemporiki.gr