Οι εξαγωγές γρανιτών και μαρμάρων της Βραζιλίας το Α΄ Τρίμηνο 2022

Eltrak banner ad

Η άνοδος που καταγράφουν οι εξαγωγές μαρμάρων της Βραζιλίας τα τελευταία χρόνια συνεχίστηκε και το Α΄ τρίμηνο του 2022. Αντίθετα, οι εξαγωγές γρανίτη παρέμειναν σε πτωτική τροχιά. Χαρακτηριστικά, μεταξύ των Α΄ τριμήνων των 2018 – 2022, οι εξαγωγές μαρμάρων αυξήθηκαν σε αξία κατά +128,77% και σε ποσότητα κατά +115,92%. Το ίδιο διάστημα οι εξαγωγές γρανίτη μειώθηκαν κατά -13,37% στην αξία και κατά -6,64% στην ποσότητα.

Εστιάζοντας στο 2022, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεταβολές % στην αξία και την ποσότητα εξαγωγών των γρανιτών και των μαρμάρων μεταξύ των Α΄ τριμήνων του 2021 και του 2022:

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Η συνεχής άνοδος οδήγησε τις εξαγωγές μαρμάρου της Βραζιλίας του Α΄ τριμήνου του 2022 σε επίπεδα ρεκόρ τόσο στην αξία όσο και την ποσότητα των εξαγωγών. Η αύξηση οφείλεται στην άνοδο των εξαγωγών, κυρίως, των ακατέργαστων μαρμάρων προς την Κίνα. Οι εξαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων μειώθηκαν, κυρίως, λόγω της πτώσης των εξαγωγών προς τις Η.Π.Α.

Στους γρανίτες η πτώση σε σχέση με το 2021 οφείλεται στη μείωση των εξαγωγών επεξεργασμένων γρανιτών προς τις Η.Π.Α. Οι εξαγωγές ακατέργαστων γρανιτών σημείωσαν άνοδο λόγω της αύξησης των εξαγωγών προς την Κίνα.

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

Προϊόντα Μαρμάρου:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

Προϊόντα Γρανίτη:

251611: Granite, crude or roughly trimmed (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

251612: Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones)

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]