Όροι Χρήσης Stonenews.eu

H πλοήγηση και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την Stonenews MIKE μέσα από την διαδικτυακή πύλη Stonenews.eu και κάθε άλλη εφαρμογή που ανήκει σε αυτήν, υπάγονται στους παρακάτω όρους χρήσης. Κάθε επισκέπτης ή χρήστης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν κάνει χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί και δεν τους αποδέχεται οφείλει να μην κάνει περαιτέρω χρήση αυτών. Εφόσον συνεχίσει με την πλοήγηση και τη χρήση των υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα.

Η ιστοσελίδα Stonenews.eu, αποτελεί μια ιστοσελίδα η οποία παρέχει ενημέρωση, περιεχόμενο και πληροφορίες για τον ευρύτερο κλάδο του μαρμάρου και των λοιπών πετρωμάτων, διαθέτοντας στους αναγνώστες της μια πλούσια συλλογή πηγών και δημοσιεύσεων.  Επιπλέον, στις σελίδες του Ιστοτόπου συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής, δυνατότητα εγγραφής στο newsletter και δυνατότητα αποστολής μηνύματος για επικοινωνία. Οι ήδη υπάρχουσες, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο μέλλον, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

Η εταιρεία έχει την δυνατότητα να τροποποιεί οποτεδήποτε το περιεχόμενο των ιστοτόπων της, να καταργεί τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες ή / και να δημιουργεί καινούριες, δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ενημέρωση των επισκεπτών / χρηστών.

Στους παρόντες Όρους Χρήσης υπάγεται και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και η Πολιτική Cookies, τις οποίες θα βρείτε στους σχετικούς συνδέσμους.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά, κείμενα, γραφικά, λογότυπα φωτογραφίες, παρεχόμενες υπηρεσίες κλπ) είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς νομοθετικές διατάξεις. Οι επωνυμίες της εταιρείας, της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα διακριτικά γνωρίσματα και οτιδήποτε συναφές, είναι κατοχυρωμένα δικαιώματα ή σήματα και προστατεύονται επίσης από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας. Εξαιρούνται τυχόν αναγνωρισμένα δικαιώματα κάθε τρίτου (συνεργατών, πηγών, φορέων κλπ). Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση ή η δημοσίευση και αναπαραγωγή με ρητή αναφορά του δικαιούχου και της πηγής προέλευσης, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τo περιεχόμενο, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται ή φιλοξενούνται στον ιστότοπο και φέρουν τα σήματα ή ανήκουν σε οποιονδήποτε τρίτο (οργανισμό, εταιρεία, συνεργάτη κλπ) αποτελούν δική του πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη και ο χρήστης/επισκέπτης ευθύνεται προσωπικά για τη συμμόρφωσή του, με τους δικούς τους όρους χρήσης.

Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

Ο επισκέπτης/ χρήστης της διαδικτυακής  πύλης οφείλει να απέχει από κάθε είδους παράνομη, αθέμιτη, καταχρηστική και κακόβουλη χρήση του ιστοτόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών. Επίσης οφείλει να απέχει από κάθε προσπάθεια και ενέργεια να εκμεταλλευθεί την ιστοσελίδα για να μεταδώσει παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο και δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές σχέσεις. Επίσης οφείλει να απέχει από κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και από κάθε ενέργεια ταυτοποίησης – εισόδου στις υπηρεσίες της πύλης, στις περιπτώσεις που, και αν αυτή απαιτείται, χωρίς εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων πρόσβασης. Η χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες χρήσης κατά περίπτωση.

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία κατά την χρήση της διαδικτυακής πύλης. Ο επισκέπτης/χρήστης κατά τη χρήση της διαδικτυακής πύλης οφείλει να παρέχει αποκλειστικά αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει (πχ φόρμες επικοινωνίας, μηνύματα, newsletter). Επίσης οφείλει να ενημερώνει τα στοιχεία του, όταν αυτά αλλάζουν, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας αυτής. Η ιστοσελίδα είναι δομημένη και σχεδιασμένη ώστε να αλληλεπιδρά με κάθε φυλλομετρητή (browser) και λειτουργικό σύστημα. Τεχνικοί περιορισμοί δεν αποκλείονται. Η παρούσα παράγραφος δεν επέχει θέση εγγύησης λειτουργικότητας, καθώς αυτή εξαρτάται από το λογισμικό και το λειτουργικό σύστημα του κάθε χρήστη.

Για οποιαδήποτε ζημία που θα προκληθεί στη διαδικτυακή πύλη, στην εταιρεία ή σε άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα, λόγω της παράνομης και αθέμιτης χρήσης της ιστοσελίδας από την πλευρά του επισκέπτη/χρήστη, φέρει αυτός την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη και ειδικότερα ευθύνεται για την περιουσιακή και ηθική αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας.

Σε περίπτωση κακόβουλης ενέργειας ή  κακής χρήσης σύμφωνα με τα παραπάνω η εταιρεία μπορεί να προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για τη διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων της,  σε διαβίβαση φακέλου στις αρμόδιες αρχές προς διερεύνηση διάπραξης τυχόν ποινικών αδικημάτων και τυχόν άλλων παραβάσεων.

Η εταιρεία δύναται να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της ιστοσελίδας  και τις υπηρεσίες της στους χρήστες που παραβιάζουν το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης ή τη νομοθεσία.

Ασφάλεια

Η ιστοσελίδα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για να εξασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και διαθεσιμότητα των πληροφοριών, των δεδομένων, προσωπικών και μη και του περιεχομένου της.  Περαιτέρω οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν από την πλευρά τους να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και να διαφυλάττουν με ατομική ευθύνη τα στοιχεία ταυτοποίησής τους, αν και εφόσον ενυπάρχουν τέτοια.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία  που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών αυτής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, για λόγους που δεν βρίσκονται στη σφαίρα ευθύνης της, όπως ενδεικτικά από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από αστοχίες ή παραλείψεις σε αυτή, από αστοχίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή ποιότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, που βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής του χρήστη ή τρίτου παρόχου.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που επηρεάζει τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης, όπως οι περιπτώσεις αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία και τη νομολογία, η λειτουργία της ιστοσελίδας μπορεί να διακοπεί για όσο χρόνο  απαιτείται, χωρίς να υπάρχει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών.

Σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους που παραπέμπουν  σε άλλους ιστότοπους αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί διαθέτουν. Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση των υπερσυνδέσμων και την πλοήγηση σε άλλους ιστοτόπους, καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Συλλογή και Χρήση Πληροφοριών

Η ιστοσελίδα μπορεί να συλλέγει δεδομένα που είναι ανώνυμα και συμβάλλουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη διαχείριση και επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης των δεδομένων αυτών και δεν τα μεταβιβάζει σε τρίτους.

Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει ακριβές περιεχόμενο, τρέχον και έγκυρο κατά το χρόνο δημοσίευσής του. Πιθανώς σε κάποιες πληροφορίες να περιλαμβάνονται ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη.  Η εταιρεία  δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών και μπορεί να αλλάξει το περιεχόμενο σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η αναφορά σε δημοσιεύσεις, περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων γίνεται για λόγους πληροφόρησης ή διαφήμισης και δεν αποτελεί ούτε υιοθέτηση, ούτε σύσταση χρήσης αυτών.

Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για έμμεσες, ειδικές, παρεπόμενες ή τυχαίες ζημίες συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, απωλειών κερδών ή εσόδων, κόστους λόγω αντικατάστασης αγαθών, απώλεια ή ζημιά σε δεδομένα προκύπτουσα από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο  επισκέπτης / χρήστης από τη χρήση και το περιεχόμενο του Ιστότοπου, το οποίο παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» ” με όλα τα σφάλματα και χωρίς εγγύηση κανενός είδους είτε διατυπωμένη, είτε υπονοούμενη, νόμιμη η διαφορετικής φύσεως. Η εταιρεία αποποιείται κάθε εγγύηση συμπεριλαμβανομένων αυτών που διατυπώνονται ή υπονοούνται, χωρίς περιορισμούς, και αυτών της εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη καταπάτησης ή τις προκύπτουσες από συναλλαγή, χρήση ή εμπορική πρακτική, με τους περιορισμούς που μπορεί να τεθούν στην αποποίηση αυτή από κάποια δικαιοδοσία ή νομοθεσία.

Ο Ιστότοπος έχει στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση της αγοράς του μαρμάρου και των πετρωμάτων και το περιεχόμενο προκύπτει από έρευνα και από την εγχώρια και διεθνή επικαιρότητα όπως αποτυπώνεται στην κάθε χρονική στιγμή. Οι δημοσιεύσεις δεν αποτελούν προτροπή ή εγγύηση προς οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη για τους χρήστες οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πράξεις τους.  Οι ειδήσεις που αναρτώνται μπορεί να μεταβάλλονται συνεχώς και η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη έχει ως προς αυτό, ούτε υποχρεούται να προβεί σε άμεση ενημέρωση ή τροποποίηση αυτών.

Διαφημίσεις

Η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Ιστότοπο και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική ή άλλου είδους συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές (third party links, plug-ins, applications κ.λ.π) σε άλλες ιστοσελίδες, που δεν ελέγχονται από την εταιρεία. Συνεπώς, οι χρήστες, επιλέγοντας αυτά τα link μεταφέρονται σε ιστοσελίδες τρίτων που διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και ουδεμία ευθύνη έχει η εταιρεία ως προς αυτό.

Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα, προερχόμενο από τρίτους. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών και οποιουδήποτε τρίτου που μπορεί να θεωρήσει ότι θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο από το περιεχόμενο των διαφημίσεων ή από πράξεις, παραλείψεις και μη συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς που αφορούν στους τρίτους οι οποίοι είναι δημιουργοί και ιδιοκτήτες του διαφημιστικού περιεχομένου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να προβεί σε κανένα περαιτέρω έλεγχο του διαφημιστικού περιεχομένου, πλην αυτού που αφορά περιπτώσεις εμφανώς κακόβουλές, παράνομες, υβριστικές που δεν αρμόζουν στους παρόντες όρους χρήσης ή στις συμφωνίες που τυχόν έχουν συναφθεί με τους διαφημιζόμενους. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους ευθύνη βαρύνει τους  εκάστοτε διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού περιεχομένου.

Τροποποιήσεις

Η  ιστοσελίδα δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης εν μέρει ή εν συνόλω, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και σύμφωνα με το ισχύον ή μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Κάθε νέα έκδοση του παρόντος κειμένου θα ισχύει αμέσως μετά την ανάρτησή του, χωρίς άλλη προϋπόθεση ή τήρηση προθεσμίας ή ειδικής διαδικασίας.

Λοιποί Όροι

Η χρήση της διαδικτυακής πύλης  διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού  και Διεθνούς Δικαίου.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ερμηνεύουν και εφαρμόζουν τους όρους του παρόντος σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή άκυρη, παύει να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.