Οι εξαγωγές γρανιτών και μαρμάρων της Βραζιλίας το Β’ τρίμηνο του 2022

Eltrak - Cat banner ad
Papagiannoulis banner ad

Η άνοδος που καταγράφουν οι εξαγωγές μαρμάρων της Βραζιλίας τα τελευταία χρόνια συνεχίστηκε και κατά το Β’ τρίμηνο του 2022. Αντίθετα, οι εξαγωγές γρανίτη παρέμειναν σε πτωτική τροχιά. Χαρακτηριστικά, μεταξύ των Β’ τριμήνων των 2018 – 2022, οι εξαγωγές μαρμάρων αυξήθηκαν σε αξία κατά +130,38% και σε ποσότητα κατά +110,69%. Το ίδιο διάστημα, οι εξαγωγές γρανίτη μειώθηκαν κατά -11,63% στην αξία και κατά -17,81% στην ποσότητα.

Εστιάζοντας στο 2022, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μεταβολές % στην αξία και την ποσότητα εξαγωγών των γρανιτών και των μαρμάρων μεταξύ των Α’ τριμήνων του 2021 και του 2022 και  μεταξύ των Α’ και Β’ τριμήνων του 2022.

Stonetech banner ad
Stonetech banner ad

Οι εξαγωγές μαρμάρου το Β’ τριμήνου του 2022 κατέγραψαν ρεκόρ πενταετίας. Η άνοδος των τελευταίων πέντε ετών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών ακατέργαστων μαρμάρων προς την Κίνα αλλά και των επεξεργασμένων προς τις Η.Π.Α. Μεταξύ των Β’ τριμήνων 2018 – 2022 οι εξαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων της Βραζιλίας προς την Κίνα αυξήθηκαν σε αξία κατά +1269% και σε ποσότητα κατά +453,43%. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων προς τις Η.Π.Α., μεταξύ των Β’ τριμήνων 2018 – 2022, αυξήθηκαν σε αξία κατά +84,76% και την ποσότητα κατά +57,67%.

Η άνοδος μεταξύ των Α’ και Β’ τριμήνων του 2022 οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών επεξεργασμένων μαρμάρων προς τις Η.Π.Α., ενώ το ίδιο διάστημα οι εξαγωγές ακατέργαστων μαρμάρων προς την Κίνα υποχώρησαν.

Στις εξαγωγές γρανίτη η πτωτική πορεία των τελευταίων ετών οφείλεται στη μείωση των εξαγωγών ακατέργαστων γρανιτών προς την Κίνα και των επεξεργασμένων προς τις Η.Π.Α. Μεταξύ των Β’ τριμήνων 2018 – 2022, οι εξαγωγές ακατέργαστων γρανιτών της Βραζιλίας προς την Κίνα μειώθηκαν σε αξία κατά -14,7% και σε ποσότητα κατά -30,36%. Οι εξαγωγές επεξεργασμένων μαρμάρων προς τις Η.Π.Α., μεταξύ των Β’ τριμήνων 2018 – 2022, μειώθηκαν σε αξία κατά -22,46% και σε ποσότητα κατά -17,38%.

Η άνοδος μεταξύ των Α’ και Β’ τριμήνων του 2022 οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών επεξεργασμένων γρανιτών προς τις Η.Π.Α., ενώ το ίδιο διάστημα οι εξαγωγές ακατέργαστων γρανιτών προς την Κίνα υποχώρησαν οριακά σε αξία και αυξήθηκαν σε ποσότητα.

*Τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των Κωδικών Δασμολογικής Κλάσης – Harmonized System (HS) Codes:

Προϊόντα Μαρμάρου:

251511: Marble and travertine, crude or roughly trimmed.

251512 Marble and travertine, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape.

680221: Marble, travertine and alabaster articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excl. with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802,10, setts, curbstones and flagstones).

680291: Marble, travertine and alabaster, in any form (excl. tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, buttons, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones).

Προϊόντα Γρανίτη:

251611: Granite, crude or roughly trimmed (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

251612: Granite, merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a square or rectangular shape (excluding already with the characteristics of setts, curbstones and flagstones).

680223: Granite and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (excluding with a completely or partly planed, sand-dressed, coarsely or finely ground or polished surface, tiles, cubes and similar articles of subheading 6802 10 00, setts, curbstones and flagstones)

680293: Granite, in any form, polished, decorated or otherwise worked (excluding tiles, cubes and similar articles of subheading 6802.10, imitation jewellery, clocks, lamps and lighting fittings and parts thereof, original sculptures and statuary, setts, curbstones and flagstones)

*Λόγω της συνεχούς ροής δεδομένων, τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια του έτους

Για περισσότερα στατιστικά επικοινωνήστε στο [email protected]