Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Η μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα στην Ελλάδα το 2018

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας δημοσίευσε την ετήσια έκθεση σχετικά με τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα στον ελλαδικό χώρο για το 2018. Η έκθεση συντάσσεται και εκδίδεται από το τμήμα Ανάπτυξης και Ανάλυσης Πολιτικών Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) της Δ/νσης Ανάπτυξης και Πολιτικής (ΔΑΠ) της Γενικής Δ/νσης ΟΠΥ του Υπουργείου και υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την προβολή και την προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των μονάδων ΟΠΥ και τον καθορισμό της στρατηγικής αξιοποίησης των ΟΠΥ της χώρας μας.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη έκθεση είναι ανοιχτή σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά με το θέμα αυτό και περιλαμβάνει:

α. στοιχεία παραγωγής, απασχόλησης, καθώς και λοιπά οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από τα δελτία δραστηριότητας που αποστέλλουν οι επιχειρήσεις του κλάδου αναφορικά με τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Η επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω της γεωχωρικής – ψηφιακής βάσης δεδομένων www.latomet.gr της Γενικής Δ/νσης ΟΠΥ

β. στοιχεία δημόσιων εσόδων από τη μεταλλευτική και λατομική δραστηριότητα, όπως μισθώματα και τέλη, όπως αυτά προκύπτουν από τις επιμέρους αναφορές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των λοιπών φορέων του Δημοσίου

γ. στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια και τα ατυχήματα που συνέβησαν, τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που έχουν διεξαχθεί καθώς και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με τα δεδομένα των τμημάτων Επιθεώρησης Μεταλλείων της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

δ. στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας από την Εθνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ποσοτικό και ποιοτικό αποθεματικό δυναμικό μαρμάρου το οποίο αντικατοπτρίζεται, κατά το τρέχον έτος, στην αύξηση των δελτίων δραστηριότητας και διαχρονικά στην παραγωγική επίδοση, στο βαθμό απασχόλησης επιστημονικού, τεχνικού και εργατικού προσωπικού και στην έντονη εξωστρέφεια του κλάδου.

Η ανοδική παραγωγική πορεία του ελληνικού μαρμάρου παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα

Παραγωγή ογκομαρμάρων Ελλάδας 2012 – 2018

Ο εξαγωγικός χαρακτήρας των κλάδων εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου καθώς και η ιδιαίτερη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων (ογκομαρμάρων, πλακών) κατατάσσουν τη χώρα στις κορυφαίες θέσεις για το έτος 2018, καθώς κατόρθωσε να εξάγει με την υψηλότερη τιμή ανά τόνο μεταξύ των ανταγωνιστών της, όπως είχε δημοσιεύσει και το Stonenews.eu.

Η πορεία των εξαγωγών του ελληνικού μαρμάρου αποτυπώνεται παρακάτω

Ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έκθεση είναι η αύξηση των εργαζομένων στα λατομεία μαρμάρου με την πάροδο των ετών, γεγονός που αποδεικνύει την προσφορά του κλάδου στις τοπικές κοινωνίες και την καταπολέμηση της ανεργίας. Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός των εργαζομένων στα λατομεία μαρμάρου το 2018 αυξήθηκε κατά 35,8% σε σχέση με το 2013 (1599 εργαζόμενοι).

Πηγή: oryktosploutos.net